2565-3-202111 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในทางธุรกิจ  สำหรับ BCT1 , BC4S3  ที่ลง summer ครับ