2565-3-202111 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในทางธุรกิจ  สำหรับ BCT1 , BC4S3  ที่ลง summer ครับ

คอร์สออนไลน์ ภาค 65-3  วิชา 314357  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรม สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565