Topic outline


  • โครงการสอน

    

   รหัสวิชา   00 5013     ชื่อวิชา   ทักษะการรู้สารสนเทศ               หน่วยกิต   3 (3-0-6
   อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์วัฒนา  เอกปมิตศิลป์
   คำอธิบายรายวิชา
   00 5013 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                                           3 (3-0-6)
   00 6011 Information Literacy Skills

   วิชาบังคับก่อน   -
             ศึกษาความหมายความสำคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การตัดเลือกแหล่งสารสนเทศ เทคนิคการค้นและทักษะการค้นสารสนเทศการรวบรวม และประเมินค่าสารสนเทศการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศการเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การตัดเลือกแหล่งสารสนเทศ เทคนิคการค้นและทักษะการค้นสารสนเทศการรวบรวม และประเมินค่าสารสนเทศการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศการเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

    วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงความหมายของการรู้สารสนเทศ
       2.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศได้ รวมถึงการการคัดเลือกแหล่งสารสนเทศได้
       3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงทักษะค้นสารสนเทศและการวบรวม และการประเมินค่าสารสนเทศการวิเคราะห์ได้
       4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียบเรียงและสามารถนำเสนอสารสนเทศได้รูปแบบต่างๆ ได้

    กิจกรรมการเรียนการสอน
       1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
       2. ระบบอินเตอร์เน็ต
       3. สถานประกอบการต่างๆ

   การประเมินผล

       1.  สอบกลางภาค                                                      30 %
       2. สอบปลายภาค                                                      50 %
       3. เข้าห้องเรียน+งานในห้องเรียน                 10
           รายงาน                                                       10
                  รวม                                                                100 %

    

                                                               

 • เอกสารเรียนที่ 1

 • เอกสารเรียนครั้งที่ 2

 • เอกสารเรียนครั้งที่ 3

 • เอกสารเรียนครั้งที่ 4

 • เอกสารเรียนที่ 5

 • เอกสารเรียนครั้งที่ 6

 • เอกสารเรียนครั้งที่ 7