ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ พจนานุกรมข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานธุรกิจ การออกรายงาน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการข้อมูลทางธุรกิจ