Topic outline


 • มหาวิทยาลัยธนบุรี
  โครงการสอน

  รหัสวิชา   411102    ชื่อวิชา   การจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์วัฒนา  เอกปมิตศิลป์ 
  ภาคการศึกษา   2566  วันอาทิตย์  

  คำอธิบายรายวิชา

  41 1102 การจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
  41 1102 Database Management and Business Data Analytics
  วิชาบังคับก่อน ไม่มี

  ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ พจนานุกรมข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานธุรกิจ การออกรายงาน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการข้อมูลทางธุรกิจ 

  วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูลได้
      2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง และคีย์ ได้
      3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำข้อมูล และสืบค้นข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลได้
      4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกรายงาน และนำไปใช้โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลทางธุรกิจได้

  กิจกรรมการเรียนการสอน

      1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
      2. ระบบอินเตอร์เน็ต
      3. กรณีศึกษาข้อมูลสถานประกอบการต่างๆ

  การประเมินผล

      1. สอบกลางภาค         30 %
      2. สอบปลายภาค 50 %
      3. คะแนนเก็บ                  20 %
          3.1. รายงาน                 10 %
          3.2. คะแนนเข้าชั้นเรียน และสอบ Lab          10 %
                          รวม       100 %  • ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน

   รายละเอียดการทำงานกลุ่ม

   1. ชื่อบริษัท               

   2. ประวัติบริษัท

   3. โครงสร้างองค์กร บริษัทอะไรก็ได้ให้ยกตัวอย่างมา 1 บริษัท ห้ามซ้ำกัน

   แยกเป็นหน่วยงาน แผนก พร้อมทั้งบอกภาระหน้าที่การทำงานวิเคราะห์ระบบงานในแต่ละแผนก พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการทำงานขอบระบบ โดยให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างอย่างน้อย 5 ระบบงาน

   - ระบบทรัพยากรมนุษย์
   - ระบบบัญชี การเงิน
   - ระบบซื้อ          
   - ระบบขาย          
   - ระบบเจ้าหนี้          
   - ระบบลูกหนี้         
   - ระบบสินค้าคงคลัง 
   - ระบบผลิตสินค้า เป็นต้น    

   4. แหล่งอ้างอิง

 • เอกสารเรียนวันพฤหัสับดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 • เอกสารเรียนวันพฤหัสับดีที่ 7 ธันวาคม 2566