Topic outline

 • รายละเอียดรายวิชา


  โครงการสอน

   

  รหัสวิชา  31 3210 ชื่อวิชา  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ            

  อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์วัฒนา  เอกปมิตศิลป์

  ภาคการศึกษา 1/2566                             

  คำอธิบายรายวิชา

  31 3210  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                           3 (3-0-6)

  31 3210  Information System Technology Project Management

  วิชาบังคับก่อน สอบผ่านวิชา 313208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

            ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแนวคิดการริเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดเป้าหมาย แผนงานและการปฏิบัติตามแผนงาน การจัดองค์กรโครงการ การบริหารบุคคลและการจัดทีมงาน แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยออกจากตัวโครงการเพื่อช่วยกำหนดทรัพยากรที่ต้องการใช้ การกำหนดความรับผิดชอบและการสร้างตารางเวลาทำงาน แนวคิดการสร้างผังงานลำดับก่อนหลัง ของกิจกรรมต่างๆ การจัดการแผนงานด้วยเทคนิค ซีพีเอ็ม แผนภูมเพิร์ธ และแผนภูมแกนต์ การประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลา การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารโครงการ

   

  วัตถุประสงค์

  1เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการบริหารโครงงานระบบสารสนเทศได้

  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการบริหารโครงงานตามองค์ความรู้ทั้ง 9 ด้านได้

  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาการเขียนโครงงานตามองค์ความรู้ทั้ง 9 ด้าน และศึกษาเรื่องเครื่องมือการบริหารโครงงานระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปเขียนโครงงานได้

   

  กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  2. ระบบอินเตอร์เน็ต

  3. สถานประกอบการต่างๆ


  ตำราประกอบการเรียนการสอน

  1. การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551

  2. การบริหารโครงงานในระบบงานไอที โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกสิยะจินดา, สำนักพิมพ์วิทยาพัฒน์ จำกัด, 2550

  3. การบริหารโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร จิระดำเกิง, สำนักพิมพ์วรรณกวี จำกัด, 2548

  4. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, พนิดา พาณิชกุล, 2550, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering). , กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์

  5. ดร.สุชาย ธนวเสถียร, ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ และ ดร.โปรดปราน พิตรสาธร, พิมพ์ครั้งที่ 1/2542, การพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Development) , Sum Systems

  6. การบริหารโครงการในระบบงานไอที โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  โกสิยะจินดา

  7. การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

  8. Marchewka, J., Information Technology Project Management: Third Edition, John Wileys and Son (Asia) Pte. Ltd., USA, 2010

  9. Philips, J., IT Project Management: On Track from Start to Finish, Third Edition, McGraw-Hill Companies, USA, 2010

   

  การประเมินผล

  1.   สอบกลางภาค                                                    30 %

  2.   สอบปลายภาค                                                    50 %

  3.   คะแนนเก็บ                                                        20 %

                3.1. เข้าเรียน+งาน                            10 %

                3.2. รายงาน                                     10 %

                   รวม                                                          100 %

   

  ข้อแนะนำนักศึกษา

  1. นักศึกษาควรส่งงานทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย

  2. นักศึกษาสามารถขาดเรียนได้ 2 ครั้ง แต่ต้องส่งใบลาจึงจะไม่นับว่าขาดเรียน แต่ถ้ามากกว่านั้นถือว่าขาดเรียน ไม่ให้ทั้งคะแนนเข้าชั้นเรียนและคะแนนงานที่สั่งในวันนั้น ยกเว้นว่าไม่สบายหนักแล้วมีใบรับรองแพทย์มาแสดง หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่สมเหตุสมผลมาแสดง

  3. นักศึกษาควรเข้าห้องเรียนให้พร้อมทุกคนก่อนอาจารย์ผู้สอนเข้าห้อง

    


  • รายละเอียดการทำรายงาน

   1.  ชื่อโครงการ

   2.  ความเป็นมา

   3.  หลักการและเหตุผล

   4.  วัตถุประสงค์

   5.  หน่วยงานโครงการ

   6.  หน่วยงานที่ร่วมโครงการ

   7.  คณะกรรมการบริหารโครงการ

   8.  ขอบเขตการดำเนินงาน

   9.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ

   10.  แผนการดำเนินโครงการ

   11.  สถานที่จัดโครงการ

   12.  งบประมาณ

   13.  ความเสี่ยงโครงการ

   14.  เป้าหมาย

   15.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

   16.  ภาคผนวก รูประบบงานทั้งหมด

 • เอกสารเรียนบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ

 • เอกสารเรียนบทที่ 2 การบริหารโครงการสารสนเทศ

 • เอกสารเรียนบทที่ 3 การบริหารขอบเขตโครงการ

 • เอกสารเรียนบทที่ 4 การบริหารคุณภาพโครงการ

 • เอกสารเรียนบทที่ 5 การบริหารทรัพยากร

 • เอกสารเรียนบทที่ 6 การบริหารความเสี่ยง

 • เอกสารเรียนการเรียน การสื่อสารและประเมินโครงการ

 • เอกสารเรียนบทที่ 7 การบริหารการสื่อสารโครงการ

 • เอกสารเรียนบที่ 8 การติดตั้งและปิดโครงการ

 • เอกสารเรียนบทที่ 9 การบริหารเวลา